مشخصات مشاور

اطلاعات ارتباطی


  • مرتضی غنی زاده

  • نگین بوکان

  • سرپرست تیم خرید و فروش و اجاره

  • 22750027